top of page

Regulamin obiektu

Witamy Państwa w naszym Obiekcie i życzymy miłego pobytu!

Obiekt Apartament "10 os" jest obiektem turystyczno-noclegowym i jako bezobsługowe miejsce krótkotrwałego zakwaterowania swiadczy usługi wynajmu w zakresie zakwaterowania w cyklu dobowym lub tygodniowym w wydzielonym umeblowanym mieszkaniu na parterze domu w Gdyni-Orłowie, umożliwiającym przygotowywanie posiłków we wlasnym zakresie w wyposażonej kuchni

z warunkami do gotowania oraz spanie i utrzymywanie higieny osobistej.

W momencie dokonania przez Gościa wiążącej rezerwacji, dotyczącej wynajęcia Obiektu, zostaje zawarta Umowa pomiędzy Najemcą, zwanym dalej "Gościem", a Usługodawcą, zwanym dalej "Wynajmującym", dla której obowiązują warunki, określone

w poniższym Regulaminie.

 

REGULAMIN OBIEKTU

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez wzajemna akceptacje uzgodnionych warunków najmu przez Wynajmującego i Gościa w drodze dokonania wiążącej rezerwacji, którą jest zapłata zadatku lub całej należności za pobyt w Obiekcie na podstawie oferty Wynajmującego. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Klienci obiektu (Goście), przebywający na jego terenie i korzystający z usług, zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do próśb i poleceń Właściciela obiektu, jego Administratora

lub osoby przez niego upoważnionej w zakresie korzystania z przedmiotu umowy.

Regulamin jest dostępny do wglądu u Wynajmującego, wywieszony w przedsionku wejścia do pomieszczeń Obiektu, a także prezentowany na stronie internetowej www.stamari.com w odpowiedniej zakładce.

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości. Pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i spokojnego pobytu.

§ 1. DOBA NOCLEGOWA, ZAKWATEROWANIE I CZAS TRWANIA POBYTU (CHECK-IN & CHECK-OUT)

  1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu wynajmu i trwa do godz. 10.00 dnia następnego.

  2. Przyjazdy (przekazanie pomieszczeń do użytkowania) oraz wyjazdy z Obiektu (zdanie Obiektu) możliwe są całodobowo

      po uprzednim powiadomieniu o ich czasie Wynajmującego.

  3. Dokonanie rezerwacji wiążącej, która następuje wraz z wpływem zadatku w terminie i w sposób określony ofertą, jest

      rownoznaczne z najmem obiektu przez Gościa dla osób i na okres ustalony(ch) w zawartej umowie.

  4. W przypadku, gdy Gość chce wcześniej rozpocząć dobę noclegową, o ile jest taka możliwość, należy powiadomić o tym fakcie

      Wynajmującego jeszcze przed przyjazdem i uzgodnic z nim ewentualnie odmienne warunki najmu.

  5. Klucze wraz z urządzeniem sterującym (pilotem) do bramy wjazdowej wręczone zostają Gościowi po uiszczeniu całości (reszty)

      należności.

  6. Gość jest zobowiązany do uiszczenia całości uzgodnionej należności za najem obiektu na ustalony umową okres najpózniej

      pierwszego dnia najmu (zarezerwowanego terminu), jednak nie później, niż przed objęciem pomieszczeń w użytkowanie.

      Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odmową wydania kluczy do przedmiotu wynajmu i koniecznością opuszczenia

      Obiektu przez Gościa oraz osoby mu towarzyszące do czasu uregulowania zobowiązania.

  7. Gość jest zobowiązany do okazania Wynajmującemu lub osobie przez niego upoważnionej dokumentu tożsamości z fotografią

      celem potwierdzenia tożsamości i weryfikacji danych strony zawartej umowy oraz rejestracji niezbędnych danych personalnych.

  8. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany uwzględniamy w miarę posiadanych możliwości.

  9. Goście zobowiązani są zdać i udostępnić Obiekt bez dodatkowego wezwania z chwilą upływu ostatniej zarezerwowanej doby

      noclegowej.

10. Przebywanie Gościa lub pozostawienie przez niego swych rzeczy osobistych w Obiekcie po godz. 12.00 a także niezdanie przez

      niego kompletu uprzednio otrzymanych kluczy do godz. 12.00 ostatniego dnia opłaconego pobytu jest traktowane jako

      przedłużenie pobytu, jeśli wcześniej nie uzgodniono inaczej. W przypadku, gdy gość opuści Obiekt do godziny 18.00, naliczona

      zostanie opłata za pół doby, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym.

11. W razie braku powiadomienia nas o chęci przedłużenia pobytu, zastrzegamy sobie prawo do komisyjnego (a jesli sytuacja tego

      wymaga - do bezkomisyjnego) przeniesienia i zdeponowania w innym miejscu rzeczy Gości, pozostawionych w Obiekcie

      po uplywie okresu najmu, na koszt i ryzyko Gościa.

§ 2. SEGREGACJA ODPADÓW I SUROWCÓW WTÓRNYCH

  1. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, iż segregacja odpadów jest u nas obligatoryjna i rygorystycznie przestrzegana!

      W kuchni udostępnione są pojemniki na odpady papierowo-kartonowe (w tym kartony po sokach) oraz (oddzielnie) - na odpady

      plastikowe (2 duże worki na stojakach). Butelki szklane oraz inne odpady ze szkła prosimy umieszczać w pojemniku do tego

      przeznaczonym, odpowiednio oznaczonym, znajdującym się na zewnątrz, pod schodami prowadzącymi na piętro. Tam też, jako

      ostatni, znajduje się pojemnik na "odpady pozostałe", nie kwalifikujące się jako surowce wtórne. Do tego pojemnika wrzucamy

      worki wyłącznie z takimi odpadami, zgromadzonymi wcześniej w kuchni w małym pojemniku na śmieci. Za niestosowanie sie

      do w/w reguł Gość ponosi opłatę 100 zł.

  2. W przypadku całkowitego zapełnienia stojących w kuchni do dyspozycji worków na odpady recyklingowe (papier, tektura i karton

      / tworzywa sztuczne), należy wynieść je zabezpieczone i umieścić na zewnątrz w odpowiednim miejscu, pod schodami

      prowadzącymi do mieszkania na 1. piętrze.

  3. W razie zapotrzebowania na dodatkowe worki na odpady z tworzyw sztucznych (plastikowe) lub papierowe, otrzymają je

      Państwo od nas na życzenie bezpłatnie.

  4. O ile to nie sprawi trudności, prosimy również o oddzielne gromadzenie puszek po napojach - np. w osobnym kartonie pod

      zewnętrznymi schodami. Alternatywnie należy je wrzucać do worka z odpadami plastikowymi.

  5. Kompostownik, wyłącznie dla odpadow "zielonych" ("bio"), znajduje się w ogrodzie, na przeciwko tarasu, pod ogrodzeniem,

      za miejscem przeznaczonym na ognisko. O ile to możliwe - prosimy z niego również korzystać. W przeciwnym wypadku, odpady

      "zielone" prosimy gromadzić wraz z odpadami pozostałymi, jak wskazano w ust. 1.

§ 3. USŁUGI ZAWARTE W CENIE WYNAJMU ORAZ DODATKOWE I ICH REKLAMACJE

  1. Wynajmujący świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń, dotyczących jakości zakwaterowania

      i związanych z nim usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi nam niezwłoczną i adekwatną

      do zaistniałego problemu reakcję.

      Ze swej strony oferujemy Gościom sprawną pod względem technicznym usługę oraz uprzejmą obsługę i zobowiązujemy sie do

      zapewnienia warunków nieskrępowanego, miłego oraz bezpiecznego pobytu i wypoczynku Gości, w tym zachowania tajemnicy

      informacji dotyczących Gości.

  2. Wynajmujący zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zasadne uwagi i zastrzeżenia, dotyczące poziomu usługi

      zakwaterowania, bezpieczeństwa, funkcjonowania urządzeń i sprzętu, czystości oraz porządku w Obiekcie przez

      natychmiastowe podjęcie czynności, zapewniających usunięcie usterek technicznych i porządkowych.

  3. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać niezwłocznie usunięte, dołożymy wszelkich starań, aby w miarę

      posiadanych możliwości złagodzić niedogodności.

  4. Parking, udostępniony gościom, przewidziany jest na dwa samochody osobowe, jest ogrodzony, zabezpieczony bramą

      wjazdową, sterowaną zdalnie pilotem, niestrzeżony i bezpłatny. Prosimy parkowac tylko po prawej stronie wjazdu na posesje,

      w kierunku ogrodu, tak, by nie blokowac wjazdu na wprost, w kierunku garazu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za 

      uszkodzenia i utratę pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz zwierząt. Goście są zobowiązani

      do utrzymywania czystości w miejscach parkowania swych pojazdów.

  5. Akceptujemy obecność zwierząt domowych pod warunkiem spełniania wymogów, określonych przez Państwowe Służby

      Weterynaryjne, w tym posiadania aktualnych obowiązkowych szczepień. Pobyt zwierząt należy uzgodnić z Wynajmującym

      w trakcie rezerwowania Obiektu. Właściciel zwierzęcia bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w Obiekcie, jest

      zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, związane z jego obecnością, a w szczególności do trzymania go w taki

      sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla otoczenia i nie powodował szkód zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

      Gość, odpowiedzialny za zwierzę, ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu.

      Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi Gość, pod którego opieką pozostaje ono w Obiekcie.

      Wynajmujący zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych oplat za obecnosc zwierzecia.

  6. Goście zapewniają sobie we wlasnym zakresie wlaściwy rodzaj drewna opałowego do kominka. Korzystanie z drewna

      opałowego do kominka, o ile jest dostępne na terenie Obiektu, jest dodatkowo płatne i musi być uprzednio zgłoszone

      Wynajmującemu. Należy stosować wylącznie suche drewno dla tego celu przeznaczone (leżakowane, liściaste, jak np. buk,

      brzoza, dąb). W żadnym wypadku nie wolno stosować drewna mokrego lub zawilgoconego. W trakcie spalania należy uważać,

      by drewno nie opieralo się o szybę kominka.

  7. Standardowo w obiekcie znajduje się co najmniej jeden kineskopowy odbiornik TV do bezpłatnego użytkowania Gości.

      Na życzenie może zostać udostępniony za dodatkową opłatą 50-calowy odbiornik TV z ekranem LCD.

  8. Na życzenie Gościa oferujemy w miarę możliwości wymianę ręczników bezpłatnie i wymianę pościeli za dodatkową opłatą,

      zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.

  9. Bezprzewodowy dostep do internetu oferujemy bezplatnie.

10. W miarę możliwości służymy radą, informacją i nieodpłatną pomocą.

§ 4. PRAWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POZOSTAŁE OBOWIĄZKI GOŚCI

  1. Każdorazowo, opuszczając Obiekt i pozostawiając go bez nadzoru na okres dłuższy niż 15 minut lub przed położeniem się

      do snu, Gość powinien wyłączyć odbiorniki telewizyjne, oświetlenie i inne urządzenia pobierające prąd elektryczny lub paliwo

      gazowe (za wyjątkiem lodówki) oraz obowiązany jest zamknąć krany instalacji wodociągowej i sprawdzić zamknięcie okien

      (zamknąć je lub unieruchomić w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichury lub innych zjawisk

      atmosferycznych) oraz drzwi (na klucz). Przed opuszczeniem mieszkania na okres dłuższy niż 2 godziny należy wygasić

      kominek, jeśli był używany, a w okresie zimowym - pozamykać okna i opuścić rolety we wszystkich pomieszczeniach.

      Brama wjazdowa winna zostać zamknięta po przekroczeniu granicy posesji.

  2. Zabrania się "wietrzenia" pomieszczeń w okresie zimowym otwieraniem uchylnym powyżej 5 min. ze względu na niską

      skuteczność tego sposobu wietrzenia przy jednoczesnym wyziębianiu ścian pomieszczeń. W celu prawidłowego, skutecznego

      i energooszczędnego przewietrzenia pomieszczeń w tym okresie, okna uchylamy na oścież na okres 5-10 min., zabezpieczając

      je przed gwałtownym zatrzaśnięciem, po czym zamykamy.

  3. Używanie sitka do syfonu / odplywu wannowego jest obligatoryjne przy opróżnianiu wanny z wody bądź podczas korzystania

      z prysznica - za spowodowanie niedrożności kanalizacji wskutek nieprzestrzegania powyższego odpowiada materialnie Gość.

      Powyższe dotyczy również sitek w zlewozmywaku. Uprasza się więc Gości mieć na uwadze, iż sitka, znajdujące się na

      wyposażeniu łazienki i kuchni, nie stanowią jedynie ozdoby tych pomieszczeń, lecz spełniają ważną funkcję, chroniącą Gości

      przed narażeniem ich na wysokie koszta usunięcia niedrożności odpływów kanalizacyjnych i należy ich bezwzględnie używać,

      celem unikania gromadzenia się nieczystości w przewodach i instalacjach kanalizacyjnych.

  4. Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, zabronione jest używanie w obiekcie grzałek, grzejników, żelazek

      i innych urządzeń elektrycznych oraz gazowych, niestanowiących wyposażenia Obiektu. Nie dotyczy to suszarek do włosów,

      maszynek do golenia, ładowarek telefonów komórkowych i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

  5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia

      i urządzeń technicznych Obiektu (również zagubienie lub zdekompletowanie zestawu kluczy), powstałe z winy jego lub

      odwiedzających go osób, bądź też dopuszczenie do ich powstania, i jest zobowiązany do niezwłocznego odszkodowania

      za wszelkie szkody, wynikłe z tego tytułu.

  6. Ze względów bezpieczeństwa, o ewentualnym fakcie utraty klucza Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić

      Wynajmującego.

  7. Gość winien jest zawiadomić Wynajmującego o zaistniałych usterkach, zakłóceniach prawidłowego funkcjonowania urządzeń

      czy wystąpieniu innej szkody niezwłocznie po ich/jej stwierdzeniu, także w przypadku szkody lub usterki przez niego

      niezawinionej.

  8. Gość nie może przekazywać Obiektu w użytkowanie innym osobom trzecim bez wyraznej zgody Wynajmującego, także

      w czasie trwania najmu.

  9. W przekazanych do użytkowania na określony okres pomieszczeniach mogą przebywać jedynie osoby, które wcześniej w tym

      celu zostały zgłoszone i których pobyt został opłacony. Osoby niezgłoszone podczas rezerwacji obiektu i zawierania umowy jego

      wynajmu (osoby odwiedzające Gości) mogą gościnnie przebywać w nim w godzinach 16.00–22.00 wyłącznie po uprzednim

      zgłoszeniu przez Gościa takiego zamiaru Wynajmującemu i za jego zgodą. Złamanie tej zasady skutkuje powstaniem obowiązku

      zapłaty przez Gościa ustalonej wcześniej stawki za osobodzień w podwojonej wysokości za każdą osobę nieuprawnioną do

      przebywania na terenie obiektu. O ile nie uzgodniono z Wynajmującym inaczej, podstawowa stawka za zgłoszoną po dokonaniu

      wiążącej rezerwacji dodatkową osobę, przebywającą powyżej dwóch godzin na terenie obiektu, wynosi 70 zł za każdą

      rozpoczętą dobę noclegową.

10. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się przez cały czas pobytu na terenie Obiektu pod stałą opieką i nadzorem

      opiekunów prawnych lub upowaznionych przez nich osób dorosłych. Opiekunowie prawni ponoszą solidarnie odpowiedzialność

      materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

11. W obiekcie nie obowiązuje cisza nocna, jednakże uprasza się o respektowanie faktu bliskości sąsiadów i zachowanie umiaru

      w generowaniu zbędnego i nadmiernego hałasu, zaś na uzasadnioną prosbę lub żądanie Wynajmującego Goście winni

      ograniczyć się do niezbędnego minimum.

12. Na terenie Obiektu:

  • zabrania się Gościom używania środków odurzających.

  • obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i używania otwartego ognia (np. świece itp.), poza miejscami przeznaczonymi do tego celu, znajdującymi się na zewnątrz budynku i wyznaczonymi zewnetrznymi popielniczkami (taras oraz zadaszone miejsce przed wejściem głównym do budynku). Złamanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych               w pomieszczeniach Obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego Obiekt Gościa zgody na pokrycie faktycznych kosztów dearomatyzacji, jednak w wysokości nie niższej, niż 900 złotych.

  • zabrania się posiadania i przechowywania ładunków niebezpiecznych – broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i żrących - oraz innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

  • zabrania się powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz powstawania innych zdarzeń, które obiektywnie przeszkadzają, szkodzą czy irytują.

13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Obiekcie i jego wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli

      i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, bez uprzedniego powiadomienia

      i wyraznego wyrażenia zgody Wynajmującego.

14. Goście są zobowiązani do utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach oraz na terenie przekazanego im

      w użytkowanie Obiektu, jak również należycie dbać o znajdujące się tam mienie oraz dochować wszelkiej staranności,

      by nie uległo ono zniszczeniu bądź nadmiernemu zużyciu.

15. Goście proszeni są o niepozostawianie swojej żywności w pokojach, kuchni, lodówce oraz odłożenie czystych naczyń do szafek

      kuchennych przed końcem pobytu.

16. Po upływie terminu opłaconego pobytu Gość jest zobowiązany pozostawić Obiekt w stanie niepogorszonym i czystym,

      pomieszczenie kuchenne posprzątane, zanieczyszczone naczynia umyć za pomocą zmywarki, poinformować Wynajmującego

      o spowodowanych lub zaistniałych bez jego winy szkodach oraz zdać otrzymane zestawy kluczy z pilotami Wynajmującemu.

      W przypadku niezwłocznego poinformowania przez Gościa o szkodach wyrządzonych nieumyślnie przez niego lub osoby,

      za które ponosi on odpowiedzialność, Wynajmujący obciąży Gościa jedynie połową kosztów likwidacji szkód, bądź w całości

      odstąpi od obciążenia Gościa za ich wyrównanie.

§ 5. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

  1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w obiekcie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane odpłatnie na wskazany

      przez niego adres.

  2. W przypadku braku dyspozycji, Wynajmujący przechowa te przedmioty przez okres co najmniej dwóch tygodni od ostatniego

      dnia najmu obiektu na ryzyko i koszt Gościa, a następnie - po bezskutecznym upływie tego terminu - może przekazać je na cele

      charytatywne lub do użytku publicznego bądź do utylizacji.

  3. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane dłużej niż przez 2 godziny od momentu zakończenia pobytu przez gościa.

  4. Wynajmujacy nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Gościa.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORAZ INFORMACJE POZOSTAŁE I OCZYWISTE

  1. Wynajmujący może odmówić przyjęcia rezerwacji Obiektu od osoby wyrażającej chęć najmu i zawarcia z nią umowy najmu bez

      podania przyczyn.

  2. W przypadku niewpłacenia zadatku we wskazanym terminie, rezerwacja może zostać automatycznie anulowana bez 

      powiadomienia o tym fakcie osoby dokonującej rezerwacji wstępnej.

  3. W uzasadnionych przypadkach, a szczególnie w przypadku rażącego lub powtórnego naruszenia postanowień niniejszego

      Regulaminu, Wynajmujący może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana

      do niezwłocznego zastosowania się do żądań Wynajmującego, uregulowania należności za świadczenia objęte umową, zapłaty

      za ewentualne zniszczenia i szkody oraz natychmiastowego opuszczenia Obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za najem.

      Powyższe sankcje stosuje się również wobec osób zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany

      za wulgarny.

  4. Po dokonaniu wiążącej rezerwacji, w przypadku rezygnacji Gościa z pobytu przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego trwania

      z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, należność za całość pobytu nie ulega zmianie, zaś Wynajmujący nie ma obowiązku

      zwrotu opłaty za uzgodniony umową a niewykorzystany przez Gościa okres wynajmu. Wynajmujący ma prawo obciążyć Gościa

      za całość uzgodnionego zakresu wynajmu, a Gość ma obowiązek zapłaty całości uzgodnionej kwoty w terminie wskazanym

      w potwierdzeniu dokonania wiążącej rezerwacji, chyba że w drodze wyjątku pisemnie uzgodniono inaczej.

  5. Utrata klucza skutkuje obciążeniem Gościa kwotą w wysokości 450 zł. Za uszkodzenie klucza, uniemożliwiające dalsze jego

      prawidłowe użytkowanie, Gość ponosi opłatę w wysokości 90 zł. W odniesieniu do pilota od bramy obiektu kwota ta wynosi

      250 zł. Uszkodzenie głowicy termostatu przy grzejnikach pociąga za sobą obciążenie kwotą w wys. 100 zł.

  6. Odpowiedzialność finansowa Gościa, o której mowa w § 4. ust. 5., określana jest kwotowo zgodnie z cennikiem, stanowiącym

      załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, o ile zakres wyrządzonej szkody jest w nim wyszczególniony.

  7. Wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do wynajmowanego Obiektu,

      w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi i wyrządzone

      szkody. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji od Gościa przed objęciem przez niego lokalu w użytkowanie lub

      w trakcie jego użytkowania, w wysokości do 1.500,- zł, celem (częściowego) zabezpieczenia roszczeń, które mogłyby wyniknąć

      z ewentualnej konieczności likwidacji szkód, wyrządzonych przez Gościa lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.

      Regulacje § 1. ust. 5. i 6. niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 7 dni od daty

      zdania Obiektu przez Gościa Wynajmującemu, jeśli nie wystąpiły przyczyny, uzasadniające wstrzymanie zwrotu.

      W przypadku zmiany adresu zamieszkania, podanego przez Gościa podczas rezerwacji Obiektu, do momentu zwrotu kaucji,

      rezerwujący Gość zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o swym nowym adresie zamieszkania.

      Skutki braku takiego powiadomienia obciążają finansowo Gościa w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do ustalenia

      aktualnego adresu Gościa celem ewentualnego dochodzenia roszczeń, wynikłych z tytułu najmu Obiektu bądź nienależytego

      wywiązania się z zawartej umowy.

  8. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swych danych osobowych przez Wynajmującego, zgodnie z ustawą

      o ochronie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie i umowy z nim zawartej.

      Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

  9. W przypadku odmowy okazania Wynajmującemu lub osobie przez niego upoważnionej dokumentu tożsamości Gościa, o ktorym

      mowa w § 1. ust. 7. niniejszego Regulaminu, Wynajmujący może odmówić wydania mu klucza i zażądać opuszczenia Obiektu.

10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, a w szczególności środków

      płatniczych, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających

      wartość naukową, intelektualną lub artystyczną.

11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody, będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości Obiektu zawartych

      w Regulaminie zasad i obowiązków a także za szkody materialne, obrażenia ciała i uszczerbki na zdrowiu, powstałe w wyniku

      korzystania z wynajmowanego Obiektu.

12. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub okoliczności niezależnych od Wynajmującego, uniemożliwiających wywiązanie się

      Wynajmującego z zawartej z Gościem Umowy w całości lub części, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialnosci w tym zakresie,

      zas Gościowi przysługuje zwrot opłaconych kosztow najmu Obiektu, proporcjonalnie do zakresu niewykonanej uslugi, w terminie

      7 dni.

13. Działalność, oparta na niniejszym Regulaminie, figuruje w rejestrze działalności gospodarczej.

14. Miejscem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, wynikających z tytułu zawartej Umowy, jest Gdynia.

15. W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne,

      w szczegolności - Kodeksu Cywilnego.

16. Regulamin niniejszy obowiązuje w powyższym brzmieniu od dnia 1 lutego 2023 r..

                                                                                                       Życzymy Państwu miłego pobytu!

 

(stan na dzień 1 lutego 2023 r.)

bottom of page